Opći uvjeti korištenja

1. OPĆE NAPOMENE

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima poslovanja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Općim uvjetima prodaje uređuju se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca vezana uz prodaju robe. Prodavatelj prodaje i isporučuje robu u skladu s općim uvjetima prodaje i važećom ponudom u trenutku dostave kupcu.

Svi dokumenti vezani za prodaju robe i sva korespondencija s kupcem, smatraju se poslovnom tajnom između prodavatelja i kupca. Kupac se obvezuje držati u tajnosti sve podatke vezane uz uvjete prodaje u odnosu na treće osobe.

2. UVJETI PRODAJE

Opći uvjeti prodaje vrijede za poslovnu suradnju isključivo unutar granica Republike Hrvatske.

Narudžbe

Narudžbe se zaprimaju od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati i to osobno prodajnom predstavniku, telefonski, fax-om ili putem maila info@af-dent.hr. Posjećivanjem stranica naše Internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Po pravilniku uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja posredstvom web stranice af-shop.eu naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod.  Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli  postupak narudžbe.

Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. 

Za valjanu narudžbu proizvoda, osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina (poslovna sposobnost). Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom obavljanja narudžbe.

Cijene

Cijene su izražene u kunama s obračunatim PDV-om. Akcijske cijene vrijede isključivo tijekom naznačenog perioda.

Rabat

Kupac ostvaruje pravo na rabat u slučaju da je on posebno ugovoren. Uvjete za ostvarivanje rabata i ekstra rabata određuje prodavatelj.

Isporuka

Prodavatelj se obvezuje izvršiti isporuku naručene robe koja se nalazi na zalihi u roku od 24 do 48 sati (pon – pet), osim u područjima u kojima se kurirska dostava ne odvija svakodnevno. Ako u trenutku narudžbe predmetne robe nema na skladištu, isporuka se obavlja prema dogovoru s kupcem u pravilu u roku od 15 do 20 radnih dana.

Isporuka se vrši sistemom “od vrata do vrata” putem kurirske dostave.

Dostava je besplatna za sve isporuke čija je vrijednost veća od 51,76€ (390,00 kn) ( s PDV-om).

Za isporuke manje od navedene vrijednosti trošak dostave snosi kupac u iznosu od 4,50€ (33,90 kn) ( s PDV-om). Dostavu pošiljke većih dimenzija i kilaže, neovisno o vrijednosti, naplaćujemo po važećem cjeniku DPD dostavne službe.

3. NAPLATA

Način i rok plaćanja

Rok plaćanja

Rok plaćanja je 20 dana od izdavanja računa ili drukčije ako je regulirano Ugovorom. Dodatni popusti ili dulji rokovi plaćanja mogu se dogovoriti kod kupovine veće količine robe. Prodavatelj i kupac mogu dogovoriti i obročno plaćanje za vrijednosti isporuke veće od 663,61 € (5.000,00 kn) ( minimalna mjesečna rata iznosi 265,45 € (2.000,00 kn)). U tom slučaju se potpisuje ugovor.

U slučaju prekoračenja valute plaćanja, zaračunavamo Zakonom propisanu zateznu kamatu.

Način plaćanja

Kupac plaća račune isključivo uplatom na poslovni račun prodavatelja. Ukoliko rok plaćanja dospjeva na neradni dan, smatra se da je uplata izvršena na prvi radni dan pravovremena.

Narudžbe koje zahtjevaju plaćanje po pouzećem, moguće je izvršiti do maksimalne vrijednosti u iznosu od 199,1 € (1500 kn). Sve narudžbe iznad navedenog iznosa se plaćaju uplatom na poslovni račun prodavatelja.

Za virmansko plaćanje na osnovi ponude, rok je 7 dana. Ukoliko uplata nije izvršena u roku, prodavatelj će smatrati da je došlo do odustanka od narudžbe.

4. PRIGOVORI I POVRAT ROBE

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostatke.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robu odmah pregledati. Ako kupac uoči kakav nedostatak mora o tome odmah obavijestiti prodavatelja i u roku od 3 radna dana uputiti prigovor.

U slučaju oštećenja na pakiranju, kao i o oštećenju nastalom prilikom transporta, kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja obavijestiti prodavatelja.

Prigovori skrivenih nedostataka rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, te kupac mora obavijestiti prodavatelja kao i u slučaju očitih nedostataka. Ako se prigovor ne izvrši na vrijeme, kupac gubi pravo na povrat robe zbog oštećenja.

Prodavatelj je dužan izvršiti zamijenu spornog proizvoda drugim bez nedostataka, na osnovi pravovaljanog zahtjeva i prigovora, i to u redovnom roku i na vlastiti trošak. 

Povrat robe dogovara se s kupcem telefonski i obavlja preko ovlaštene kurirske službe prodavatelja. Kupac je dužan pažljivo zapakirati robu. Ukoliko kupac obavi povrat bez prethodnog telefonskog dogovora, snosi sam sve troškove kao i punu odgovornost za robu.

Zamjenu robe na zahtjev kupca prodavatelj dogovara s kupcem telefonski ili putem elektroničke pošte. Zamjena se u pravilu vrši sistemom razmjene paketa. Dio troška zamjene snosi kupac u iznosu od 25,00 kn.

5. JAMSTVA

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu proizvoda u jednakom opsegu kakav je dobio od svog dobavljača.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed:

  • nestručne upotrebe proizvoda i nepridržavanja uputa za upotrebu
  • nestručne montaže ili stavljanja u upotrebu kod trećih osoba
  • šteta koje su nastale daljnjom upotrebom neispravnog proizvoda

Prodavatelj neće priznati jamstvo ukoliko je nedostatak pokušala otkloniti za to neovlaštena osoba.

Kupac ima pravo na zahtjeve po osnovi jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda unutar jamstvenog roka pod uvjetima određenima od strane proizvođača. U slučaju kvara prodavatelj je dužan isti otkloniti unutar 45 dana od dana prijave.

U jamstvo ne ulaze transportni troškovi otpreme i dopreme, te putni troškovi servisera.

6. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD NARUDŽBE

Pravo na odustajanje od narudžbe kupac ima do trenutka isporuke robe. Smatra se da je roba isporučena u trenutku predaje kurirskoj službi.

Ukoliko kupac odbije primiti naručeno bez prethodne obavijesti o odustajanju od narudžbe, bit će terećen za stvarno nastale troškove dostave i povrata. U slučaju da je ugovoren predujam za dio vrijednosti robe, a kupac odustane od narudžbe, prodavatelj zadržava isti.

7. POSLOVNA TAJNA

Prodavatelj se obvezuje da će osigurati tajnost podataka u skladu s propisima tajnosti osobnih podataka, te da osobni podaci neće biti dostupni trećim osobama.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Mjesto izvršenja svih obveza koje proizlaze iz ugovora o prodaji s prodavateljem AF d.o.o je Kostrena.

U slučaju sporova, nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

Opći uvjeti poslovanja vrijede od 1. 4. 2022. i na snazi ostaju do donošenja novih Općih uvjeta poslovanja objavljenih od prodavatelja. Opći uvjeti poslovanja dostupni su u pismenom obliku u sjedištu i na web stranici prodavatelja.

9. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Povrat robe

Robu vratite bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Molimo da obrazac pošaljete na jednu od sljedećih javno dostupnih adresa: Vrh Martinšćice 100, 51221 Kostrena, odnosno e-mailom na info@af-dent.hr.

Dostupni obrasci: